ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านบวกค้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ แต่เดิมอาศัยเรียน ในวัดบวกค้าง เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๖
                 ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๐ ชาวบ้านได้พร้อมใจกันย้ายโรงเรียนไปเรียนข้างวัดบวกค้าง และสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง โดยอาศัยเงินจากวัดบวกค้างและราษฎรโดยเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๔๘๒
                 พ.ศ. ๒๕๐๐ สภาพอาคารเรียนเดิมชำรุดทรุดโทรม คณะครู ราษฎรบ้านบวกค้าง ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๒ เสาตอหม้อ มุงกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด ๔ ห้องเรียน เปิดทำการสอนในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๐๒
  
                พ.ศ. ๒๕๑๙ นายบุญส่น พิณเสนาะ ครูใหญ่ ร่วมกับ พระอธิการสิริวิชโย เจ้าอาวาสวัดบวกค้างได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการโรงเรียน นายชลอ เจษฎาพันธ์ สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอสันกำแพง ได้ประชุมและมีมติให้ย้ายโรงเรียนจากข้างวัดบวกค้างไปเรียนที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านบวกค้าง มีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๘๓ ตารางวา 
                 พ.ศ. ๒ ได้จัดสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนด้วยคอนกรีต (๒๕,๐๐๐ บาท) ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง (๔๒,๐๐๐ บาท)  ทำการขุดสระ ตัดถนน ปรับสนาม (๑๐,๐๐๐บาท)
                 พ.ศ. ๒๕๒๑ สร้างอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน (๓๗๐,๐๐๐ บาท ) ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน   เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑ และทำการย้ายวัสดุ อุปกรณ์การเรียนจากโรงเรียนเดิม เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๒๕ ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ขนาด ๔ ห้องเรียน (๘๐,๐๐๐ บาท) ขยายไฟฟ้าจากหมู่บ้านสู่โรงเรียน (๒๕,๐๐๐ บาท) ขุดเจาะบาดาล และสร้างประปา แทงค์น้ำ (งบประมาณจาก สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท)   
                 พ.ศ. ๒๕๒๔ สร้างโรงฝึกงาน ๑ หลัง งบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (๑๒๘,๓๒๐บาท) สร้างอาคารเด็กเล็ก ๑ หลัง งบประมาณจากประชาชน (๓๕,๐๐๐ บาท) งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างส้วม ๓ ที่นั่ง (๘,๑๐๐ บาท) ต่อมาชำรุดและจำหน่ายออกจากทะเบียน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐
                 พ.ศ. ๒๕๒๕ โรงเรียนได้รับรางวัล ด้านวิชาการ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น อำเภอสันกำแพง (๑๖ มกราคม ๒๕๒๕)
                 พ.ศ. ๒๕๓๕ ทางโรงเรียนบ้านบวกค้างได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทำการสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้า  ด้านข้าง ยาว ๑๖๐ เมตร งบประมาณจาก นายประมาณ ซันซื่อ ๘๐,๐๐๐บาท ราษฎรสมทบ ๘๐,๐๐๐ บาท (๑๖๐,๐๐๐ บาท)
                 พ.ศ. ๒๕๓๙ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๑๒๙   ๑ หลัง ๒ ชั้น จำนวน ๖ ห้องเรียน (๑๘๐,๐๐๐ บาท)   ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช. ๒๐๑/๒๖   ๑ หลัง  (๑๗๐,๐๐๐ บาท) ปรับปรุงสนามกีฬา งบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (๑๐๐,๐๐๐ บาท)
 
                 พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อเติมและปรับปรุงโรงฝึกงาน งบจาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (๓๔,๘๖๐ บาท)
                 พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  จำนวน ๒ ห้อง (๑๕๘,๐๐๐ บาท) ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้อง (๑๐๑,๐๐๐ บาท)  ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. ๓๐ พิเศษ (๘๑,๐๐๐ บาท)
                พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  ขนาด ๔ ห้อง (๑๐๑,๐๐๐ บาท)
                พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้รับงบประมาณสร้างถนนภายในโรงเรียนจำนวน ๑๐๐ ตารางเมตร และปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนชั้นอนุบาล ๑๖๒ ตารางเมตร เป็นเงิน ๙๓,๐๐๐ บาท
               พ.ศ. ๒๕๔๙  ปูกระเบื้องบริเวณอาคารอเนกประสงค์โดยมิได้ใช้งบประมาณทางราชการเป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท
               พ.ศ. ๒๕๔๙ เทพื้นซีเมนต์บริเวณถนนโดยมิได้ใช้งบประมาณทางราชการเป็นเงิน ๒๙,๕๐๐ บาท
                         ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบวกค้าง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนนักเรียน ๙๖ คน มีข้าราชการครูที่ทำการสอนทั้งสิ้น ๑๒ คน ครูอัตราจ้าง ๒  คน  พนักงานธุรการ ๑ คน พนักงานบริการ ๑ คน โดยมีนายวิชาติ ปาลีตา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s