วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

                                                                                 วิสัยทัศน์

  ในปี 2557 โรงเรียนบ้านบวกค้างจัดการศึกษาสู่มาตรฐานชาติ

” นักเรียนมีวินัย รักสะอาด มารยาทงาม “

        พันธกิจ

1. พัฒนาระบบงานวิชาการ หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการวัดและประเมินผลโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้กับสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดการศึกษาภาคบังคับให้ทั่วถึงและเสมอภาคโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
5. พัฒนาส่งเสริมครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ การทำวิจัยในชั้นเรียน จัดหาและใช้สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
6.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
7.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
 
            เป้าประสงค์

1. การบริหารจัดการ การวางแผน การประสานงานการติดตาม ประเมินผลและการรายงานผลอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
2. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาด้านงานวิชาการ หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสามารถจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้กับสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการวัดและประเมินผลโดยคำนึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ผู้เรียนได้รับพัฒนาการตามศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผู้เรียนในเขตบริการได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
6. ครูได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพและมีการทำวิจัยชั้นเรียน  
7. ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง รักการกีฬา มีความรู้ความสามารถ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์เทคโนโลยีการศึกษา และเรียน อย่างมีความสุข.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s